กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้านภัยยาเสพติด ปี 2560

12 มีนาคม 2560 เวลา 10:00-17:00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอเขาค้อ โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาค้อ