ประชุมกลุ่มย่อยและการเข้าพบผู้นำชุมชน คณะกองวางแผนปฏิบัติการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประชุมกลุ่มย่อยและการเข้าพบผู้นำชุมชน
16 มกราคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น. คณะกองวางแผนปฏิบัติการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโรงไฟฟ้า จำนวน 16 คน