ประชุมประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2560

22 มีนาคม 2560 เวลา 9:30-12:00 น. ประชุมประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2560 ห้องประชุม อบจ.เพชรบูรณ์